"Organik Ürünler & Ekoljik Yaşam"İrtibat Numaramız
+90 232 277 12 08
KVKK - MGS Tarım - Gıda

KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ MÜŞTERİ HAKLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME, BEYAN VE AYDINLATMA METNİ

 

1. Tanımlar

6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” yürürlüğe girmesiyle birlikte, tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizi Kanununun 10. maddesinin gereği aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen birtakım tanımlar öncelikle aşağıdaki gibidir;

 

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Aşağıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla tarafınıza sunulan hizmetlerimiz kapsamında, kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verileriniz hangi amaçlarla işlenip aktarıldığına ve kişisel verilerinizin işlenmesi sürecindeki haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.

 

 • Kimlik: Ad Soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyeti vb.
 • İletişim: Adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no, cep telefon no vb.
 • Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler vb.
 • Müşteri İşlem: Fatura, senet, çek bilgileri, müşteri kredi kartı ekstresi, sipariş bilgisi, talep Bilgisi,
 • Fiziksel Mekân Güvenliği: Ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları vb.
 • Finans: Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler,
 • Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.

 

Kimlik:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

İletişim:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Hukuki İşlem:

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Müşteri İşlem:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Fiziksel Mekân Güvenliği:

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Finans:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Pazarlama:

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Her türlü kanal aracılığı ile tarafımıza açık rıza beyanınız ile ulaştırmış olduğunuz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; işbu “Aydınlatma Metninde” yer alan yukarıdaki amaçlar doğrultusunda aşağıdaki kişilerle paylaşılmaktadır;

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Hissedarlar
 • İş Ortakları
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Fiziki ve elektronik ortam kayıtları, web sitemiz, e-posta, SMS veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, sosyal medya hesaplarımız, dijital platformlarımız, uygulamalarımız, mobil iletişim kanallarımız, şirketimize gelerek her türlü basılı form ve belgeleri doldurarak, sözlü, yazılı veya elektronik ortamlar aracılığıyla “Kişisel Verileriniz” ve “Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz” toplanmaktadır.

 

5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıdaki talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz,

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;

 

6698 sayılı KVKK’ nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak tarafımıza iletebilirsiniz. Bu çerçevede tarafımıza 6698 sayılı KVKK’ nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak elden veya noter kanalı ile ATATÜRK MAH. KURUDERE CAD. NO: 7/105 SALİHLİ – MANİSA posta adresine, daha önce tarafımıza beyan ettiğiniz kişisel e-mailiniz ile export@burambal.com e-posta adresimize ya da Tebligat Kanunu uyarınca mgs.tarim@hs03.kep.tr KEP adresimize de yapabilirsiniz.

 

İşbu bilgilendirme, beyan ve onay formunu okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak tarafınızca yukarıdaki beyan edilen şekil ve şartlarda edinilen veya edinilecek olan kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin, sadece işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, paylaşılması, yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış AÇIK RIZAM İLE ONAY VERİYORUM.

 

Okudum. Kabul ediyorum.

 

 

MÜŞTERİ:

ADI SOYADI :

TARİH:

İMZASI:

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU


Copyright © 2016 www.mgsgida.com - Tüm hakkı saklıdır.